Ya devi sarvo bhuteshu
shakti rupen samsthita
namastasyai namastasyai
namastasyai namo namah

 

15 1