Girl : Kya kar rahe ho ?

Boy : Mumfali kha raha hu ….

Girl : akele alele !!

Boy : Ab 10 rupee ke mumfali me bhandara karu !!

 

14 4